Veikko Huuska

Suomen EU-puheenjohtajakauden tärkein posti - Yleisten asioiden neuvoston johto

Suomen strateginen toimintasuunnitelma EU:n piirissä keskittyy olennaisilta osin Suomen puheenjohtajuuskauteen 1.7.-31.12.2019.

Kuuden kuukauden rypistys.

Suunnittelemme, että hyödynnämme puheenjohtamiamme kokouksia käynnistämään uuden strategisen ohjelman toimeenpanon”, kirjoittaa blogissaan EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen.

*

(Unionille uusi suunta, 12.4.2019;
https://vnk.fi/fi/suomen-eu-politiikka/alivaltiosi... )

”Tuleva puheenjohtajuus on siis jo nyt tarjonnut meille hyvät mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mitä EU tekee ensi kesästä eteenpäin”, hän toteaa.

Kasvuagendassa olemme ottaneet vetovastuun Suomen kanssa samoin ajattelevien jäsenmaiden keskuudessa. Pääministeri (Juha Sipilä) on tavannut näissä merkeissä kahdenvälisesti lähes kaikki kollegansa. Työ- ja elinkeinoministeriö on jo saanut vetovastuun EU:n kasvustrategiaa pohjustavasta korkean tason työryhmästä.”

Niinpä;

”Maaliskuun Eurooppa-neuvoston alla maaryhmämme 17 pääministeriä lähettivät Suomen aloitteesta sisämarkkinoiden kehittämistä korostaneen kirjeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille. Tuosta kirjeestä ja sen jälkeen julkistetusta Ranskan ja Saksan teollisuuspoliittisesta julistuksesta muodostui pohja päämiesten hyväksymille päätelmille.”

17 pääministerin allekirjoittamassa Eurooppaneuvoston pj Donald Tuskille osoitetussa kirjelmässä seuraavien viiden vuoden kehityskohteina tähdennettiin 7:ää painopistettä, jotka ovat:

https://vnk.fi/documents/10616/334517/EU-johtajien...

*

Seuraava kappale on mielenkiintoinen, ja tärkeä.

Siinä tiivistyy monessakin mielessä Suomen asema Euroopan Unionissa, ja Unionin asema globaaleilla markkinoilla. Kyseessä on ”kiinalainen juttu”, eli vahvaksi markkinaohjuriksi kehittyneen Kiinan ja muiden ”Ei niin vahvasti länsimaisiin sääntörakenteisiin sitoutuneiden” valtojen vaikutus maailman taloudessa ja kaupassa.

Kysymys on siis siitä, miten Eurooppa pitää puolensa ja asemansa uudenlaisessa markkinakentässä.

Alivaltiosihteeri Arvonen tiivistää asetelman varsin selkeästi:

Ydinkysymys on, miten EU vastaa globaaliin haasteeseen, jossa kaikki kilpailijamme eivät toimi samojen sääntöjen pohjalta? Kiina haastaa Euroopan ja Yhdysvallat.
Saksa ja Ranska esittivät unionin sisäisten kilpailusääntöjen ja valtiontukiehtojen muokkaamista. Niiden tavoitteena on, että säännöt mahdollistaisivat helpommin suurten eurooppalaisten yritysten fuusiot. Suomi ja runsaat 16 muuta jäsenmaata puolestaan näkevät EU:n sisämarkkinoiden kehittämisen olevan paras väline kilpailuun vastaamiseksi.
Tämä asetelma leimaa unionin kilpailukyvystä käytävää lähiaikojen keskustelua. Me emme halua vaarantaa markkinoiden toimivuutta emmekä heikentää kilpailua ja kuluttajien asemaa. Päinvastoin kannatamme, että palvelumarkkinoita kehitetään edelleen ja digitaalista taloutta vahvistetaan. Se tuo uutta kasvua ja työtä unioniin.
Tämä ei tarkoita, etteikö meidän tulisi kehittää omaa pelisilmäämme. Tarvitsemme vahvempia keinoja globaalin kilpailutilanteen tasoittamiseksi. Niitä pitää etsiä paitsi omaa juoksua parantamalla myös määrätietoisesti kauppapolitiikan välineillä.”

*

Siihen nähden, mitä alivaltiosihteeri Arvonen toteaa, nimittäin että:

Kenties kovimpaan koitokseen pääsee EUROOPPAMINISERI.

Pelkästään kokouspäiviä Brysselissä, Strasbourgissa ja Luxemburgissa näyttää vuoden loppuun mennessä kertyvän vähintään 30.

Sen lisäksi hänen tulisi varata aikaa myös verkostoitumiselle ja kahdenvälisille tapaamisille muiden jäsenmaiden ministerien ja unionin toimielinten edustajien kanssa. Pääministeri esittelee Suomen puheenjohtajakauden tavoitteet Euroopan parlamentin täysistunnossa heinäkuun alussa.

Muuten neuvostoa parlamentissa edustaa eurooppaministeri, tarvittaessa myös joku muu valtioneuvoston jäsen.”

voimme todeta, että kova posti Eurooppaministerillä.

Mutta, kukas se olikaan tämän hallituksen eurooppaministeri?
ai, että Tytti Tuppurainen. Kova pesti hänellä.

Onko kukaan kuullut eurooppaministeri Tuppuraisesta sitten nimityspäivän? Ehkä hän on valmistautumassa ja prepattavana?
Pestin tärkeyteen nähden, olisi tietysti hyvä ja kiva saada hieman osviittaa, millä tavalla ja kuinka tässä eteneminen tapahtuu, siis asianomaisen ministerin ihan omasta suusta.

Kuka kysyisi?
Ø

P.S.: Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen tapasi komissaari Günther Öttingerin yleisten asioiden neuvostossa 18. kesäkuuta 2019.

*

Yleisten asioiden neuvosto

”Tänään (ti 18.6.2019) reissussa on eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, joka alkaa pian johtaa yleisten asioiden neuvostoa. Ministerin mukana Luxemburgiin neuvoston kokoukseen matkusti kova joukko suomalaista virkamiesosaamista. Heidän joukossaan EU-erityisasiantuntija Heli Siivola, jolle yleisten asioiden neuvosto on tullut tutuksi jo monen ministerin ajalta.
Yleisten asioiden neuvoston kokous on Suomen EU-vaikuttamisen kannalta tärkeä vaihe ennen Eurooppa-neuvostoja. Silloin noustaan virkamiesvalmistelusta poliittiselle tasolle. Tapahtumat etenevät usein nopeasti, kun jäsenmaiden kannat ja neuvoston sihteeristön esitykset tarkentuvat aivan kokouksen alla. Silloin on monesti tarvittu Helin nopeaa reagointia ja yhteydenpitoa Helsingin kanssa.”

Tytti Tuppuraisen tärkeäksi luonnehdittua eurooppaministerin tehtäväkenttää kuvaa alivaltiosihteeri Arvonen.

”Yleisten asioiden neuvosto” tulee varmaankin puheenjohtajuuskauden heinä-joulukuu 2019 aikana meille kaikille hieman tutummaksi foorumiksi, jahka tämä Suomen kausi tästä pääsee toden teolla käyntiin?

Ihan hazardi-esimerkkinä voinemme ottaa tähän juuri kyseisen 18. päivän kokouksen
(Yleisen asioiden neuvoston) päätöspöytäkirjatiivistelmän:
https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/gac/20...

*

Yleisten asioiden neuvosto 18.6.2019:

Muistio on sen verran tiviistä kamaa, ja suomenkielinen lisäksi, että otetaanpa se malliksi tähän kokonaisuudessaan:

”EU:n neuvosto
Yleisten asioiden neuvosto 18.6.2019
Yleisten asioiden neuvoston pääkohdat, Luxemburg 18.6.2019

Tärkeimmät tulokset;

Laajentuminen

Neuvosto antoi päätelmät EU:n laajentumispolitiikasta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista.
Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 2006 saavutetun laajentumista koskevan uuden yksimielisyyden ja sen perusteella annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti päätelmissä vahvistetaan neuvoston sitoutuminen laajentumiseen, joka kuuluu edelleen Euroopan unionin keskeisiin politiikkoihin.
Neuvosto toistaa pitävänsä laajentumista edelleen strategisena investointina rauhaan, demokratiaan, vaurauteen, turvallisuuteen ja vakauteen Euroopassa.
Neuvosto vahvistaa 26. kesäkuuta 2018 hyväksymänsä päätelmät ja panee tyytyväisenä merkille historiallisen ja uraauurtavan Prespan sopimuksen. Se panee merkille komission suosituksen aloittaa liittymisneuvottelut Pohjois-Makedonian tasavallan ja Albanian kanssa, mikä perustuu komission myönteiseen arvioon saavutetusta edistymisestä ja neuvoston määrittelemien ehtojen täyttämisestä. Aikaa on käytettävissä rajallisesti, ja asia on tärkeä, joten neuvosto palaa asiaan myöhemmin. Tavoitteena on saada aikaan selkeä ja perusteltu päätös mahdollisimman pian ja viimeistään lokakuussa 2019.
Kaikkien jäsenmaiden yksimielisesti hyväksymä ratkaisu on monimutkaisen neuvotteluprosessin puitteissa tehdyn intensiivisen työn tulos. Se on myönteinen viesti, joka takaa selkeän eurooppalaisen tulevaisuuden ja aikataulun kumppaneille, jotka noudattavat sitoumuksiaan. Neuvostossa tänään saavutettu tulos vahvistaa näkemyksemme siitä, että EU:n sisäiseen yhteenkuuluvuuteen perustuvan laajentumispolitiikan edistäminen parantaa välittömiltä naapurialueiltamme alkavan EU:n globaalin toiminnan johdonmukaisuutta ja relevanssia.
George Ciamba, Romanian Eurooppa-asioista vastaava ministeri
• Neuvoston päätelmät laajentumisesta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista
*
Seuraava monivuotinen rahoituskehys

Neuvosto kävi Eurooppa-neuvoston alla periaatekeskustelun seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2021–2027. Ministerit keskustelivat tarkistetusta ehdotuksesta neuvottelupaketiksi, jonka puheenjohtajamaa Romania on laatinut puolivuotiskaudellaan tehdyn intensiivisen työn tuloksena.
Asiakirjan tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa pöydällä olevia vaihtoehtoja johtajien tulevien keskustelujen helpottamiseksi. Periaatteena on, että mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu.
Suomen puheenjohtajakaudella on määrä jatkaa neuvottelupakettiehdotuksen käsittelyä EU-johtajien 20.–21. kesäkuuta pidettävässä kokouksessa antaman ohjauksen pohjalta.
Kauttamme neuvoston puheenjohtajana on leimannut intensiivinen työskentely monivuotisen rahoituskehyksen ja siihen liittyvien alakohtaisten ohjelmien parissa. Osana tätä työskentelyä olemme laatineet tarkistetun ehdotuksen neuvottelupaketiksi. Puheenjohtajamaa katsoo, että paketti on hyvä perusta suomalaisille kollegoillemme asian käsittelyn jatkamiseksi ja sopimuksen pikaisen muodostamisen helpottamiseksi.
George Ciamba, Romanian Eurooppa-asioista vastaava ministeri
• Puheenjohtajamaan laatima tarkistettu neuvottelupakettiehdotus (14.6.2019)
*
Kesäkuun Eurooppa-neuvosto

Neuvosto viimeisteli 20.–21. kesäkuuta 2019 pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelut keskustelemalla päätelmäehdotuksesta.
Kokouksessa EU-johtajien on tarkoitus
• tehdä päätöksiä seuraavan institutionaalisen syklin nimityksistä ja hyväksyä EU:n strateginen ohjelma 2019–2024
• jatkaa seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen käsittelyä
• keskustella ilmastonmuutoksesta YK:n pääsihteerin 23. syyskuuta 2019 koolle kutsuman ilmastohuippukokouksen edellä
• keskustella maakohtaisista suosituksista eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä
• panna merkille disinformaatiota ja vaaleja koskeva raportti, jonka puheenjohtajamaa Romania on laatinut yhteistyössä komission ja ulkoasiainedustajan kanssa
• Eurooppa-neuvoston kokous 20.–21.6.2019
Eurooppalainen ohjausjakso
Neuvosto keskusteli maakohtaisia suosituksia koskevasta horisontaalisesta yhteenvetoraportista ja päätti toimittaa sen Eurooppa-neuvostolle.
• Eurooppalainen ohjausjakso – horisontaalinen yhteenvetoraportti maakohtaisista suosituksista
*
EU:n tilapäinen matkustusasiakirja

Neuvosto hyväksyi ilman keskustelua EU:n tilapäistä matkustusasiakirjaa koskevan direktiivin. Direktiivillä päivitetään EU:n tilapäistä matkustusasiakirjaa koskevat säännöt, muoto ja turvatekijät. Sillä yksinkertaistetaan menettelyjä, jotka koskevat kolmannessa maassa edustusta vailla olevia EU:n kansalaisia, joiden passi tai matkustusasiakirja on kadonnut, varastettu tai tuhoutunut.
• Neuvostolta direktiivi EU:n tilapäisestä matkustusasiakirjasta (lehdistötiedote 18.6.2019) ”
• *

Katsotaanpa vielä tämä Yleisten asioiden neuvoston kokouksen 18.6.2019 kirjaus:

"Neuvosto toistaa pitävänsä laajentumista edelleen STRATEGISENA INVESTOINTINA
rauhaan,
demokratiaan,
vaurauteen,
turvallisuuteen ja
vakauteen

EUROOPASSA."
(korostukset vh)

Toisekseen neuvosto panee merkille komission suosituksen aloittaa liittymisneuvottelut Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Aikaa on rajallisesti. Tavoitteena selkeä ja perusteltu päätös pian. Viimeistään lokakuussa 2019.

Että tällaista! Ja suomalaisen eurooppaministerin johdolla 1.7.-31.12.2019 välillä.

Luja on EU-vakaumuksellisten usko asiaansa.

Kun EU toisesta päästään murtuu ja murenee, niin toisaalla järkähtämättä jatketaan LAAJENTYMISTA - tuota unionin #strategista investointia.

Investointia riitamaalle ja taloudelliselle takamaalle!

Suomen asema Unionin Uskollisena jäsenenä, sen puheenjohtajamaana ja edelleen Yleisten asioiden neuvoston puheenjohtajana ei ole yksiselitteistä, saati yksiselitteisen ongelmatonta.

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Edellä esitetty, blogistin vahvennuksin varustettu, katsaus Euroopan Unionin "Yleisten asioiden neuvoston" toimintaan ja malliin on itseasiassa julkaistu kommenttikimarana jo juhannuksen alla tämän blogin kommenttiosuudessa.
http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/27754...

Otsikon mukaisesti loin silmäyksen 25 vuoden takaiseen Korfun EU-kokoukseen, jossa allekirjoitettiin Suomen ym. maiden unioniin liittymistä koskeva liittymisasiakirja. Korfun kokousta kuvasi julkaistussa päiväkirjassaan Erkki Tuomioja, ja onnistui ilmentämään mielestäni jotain varsin olennaista EU:sta ja sen toiminnasta niin vuonna 1995 kuin 2019.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Katson näin juhannuksen jälkeenkin, että Suomen ns. EU-puheenjohtajauuskausi seuraavien heinä-joulukuu 2019 -periodin aikana on olennainen ja tärkeä.
Siksi en lakkaakkaan ihmittelemästä, miksi koko puheenjohtajuuskauden ilmeisesti olennaisimman postin, "Yleisten asioiden neuvoston" (YAN) puheenjohtajuuden roolia ja asemaa on meikäläisessä mediassa käsitelty niin vähän - tai ei laisinkaan.
Miksi?

Siis oikeasti, en ole kuullut enkä nähnyt Tytti Tuppuraisesta sitten Rinne I -hallituksen nimittämispäivän jälkeen pätkääkään. En haastatteluja. En keskusteluja ja pohdintoja Suomen tavoitteista YAN:n puheenjohtajuuden suhteen. Mikä on Suomen agenda. Mitä tavoittelemme. Mihin keskitymme.
Mitä tekee oululainen kansanedustaja, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen? Mitä hän ajattelee ja tuntee nyt, suuren työkautensa aattona?

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Yleisten asioiden neuvosto, kotisivut:

https://www.consilium.europa.eu/fi/council-eu/conf...

YAN:n seuraava kokous onkin sitten jo huomenna, tiistaina 25.6.2019 Luxemburgissa:

https://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/gac/20...

Yleisten asioiden neuvosto (koheesio) 25.6.2019

Esityslistalla

Neuvosto keskustelee julkisessa istunnossa vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikkaa koskevasta lainsäädäntöpaketista.

Puheenjohtajamaa Romanian on määrä esittää ministereille katsaus sen kaudella saatuihin tuloksiin ja ajantasainen selvitys neuvottelujen tilanteesta. Tämän jälkeen keskustellaan rahastojen ohjelmasuunnittelun tulevista haasteista kaudella 2021–2027.

Koheesiopolitiikkaa koskevassa lainsäädäntöpaketissa luodaan vahvistettu kytkös eurooppalaiseen ohjausjaksoon, mikä tekee vuoden 2019 maakohtaisista suosituksista keskeisen osatekijän ohjelmien suunnittelussa kaudella 2021–2027. Ministereiden on määrä keskustella tämän uuden toimintatavan noudattamiseen liittyvistä kysymyksistä.
Eurooppalainen ohjausjakso (taustatietoa)

Lisäksi he keskustelevat talouden tehokkaasta ohjausjärjestelmästä ja muista ehdoista, joita sovelletaan EU:n budjettimenoihin koheesiopolitiikan alalla.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Mahdollisesti kuvaavaa on, että suomenkielisillä Wikipedian sivuilla ei ole lainkaan omaa hakusanaa ja esittelyä EU:n Neuvoston tärkeän valmisteluelimen, Yleisten asioiden neuvoston organisaatiolla.

https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Yleiste...

Kuitenkin;

"Yleisten asioiden neuvosto koostuu pääasiassa kaikkien EU-maiden EUROOPPA-MINISTEREISTÄ."

"Yleisten asioiden neuvosto koordinoi Eurooppa-neuvoston kokousten valmisteluja. Se vastaa myös tietyistä monialaisista politiikoista."

Ja alan asiantuntija, EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen kertoo mm.:

”Kenties kovimpaan koitokseen pääsee EUROOPPAMINISTERI.

Pelkästään kokouspäiviä Brysselissä, Strasbourgissa ja Luxemburgissa näyttää vuoden loppuun mennessä kertyvän vähintään 30.

Sen lisäksi hänen tulisi varata aikaa myös verkostoitumiselle ja kahdenvälisille tapaamisille muiden jäsenmaiden ministerien ja unionin toimielinten edustajien kanssa. Pääministeri esittelee Suomen puheenjohtajakauden tavoitteet Euroopan parlamentin täysistunnossa heinäkuun alussa.

Muuten neuvostoa parlamentissa edustaa eurooppaministeri, tarvittaessa myös joku muu valtioneuvoston jäsen.”

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Euroooppaministeri Tytti Tuppurainen ja EU:n budjettikomissaari Günther Oettinger, YAN:n kokouksessa 18.6.2019:

https://www.consilium.europa.eu/fi/media-galleries...

Eurooppaministeri Tuppurainen esittäytyy.

ajassa 2:36 - 4:25.

*

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

EU:n komissiossa digitaalisesta taloudesta vastaava komissaari Gunther Öttinger,
YLE:n esittelemänä:
"Nakukuvia itsestään ottavat julkkikset ovat tyhmiä" – EU-komissaarin kommentit herättävät pahennusta
Digitaalisesta taloudesta tulevassa EU-komissiossa vastaava Günther Oettinger kieltäytyy pyytämästä anteeksi puheitaan.
viihde
YLE 2.10.2014 klo 14.24 https://yle.fi/uutiset/3-7505340
*
EU-komissaari: Nakukuvia itsestään ottavat julkkikset ovat tyhmiä
Digitaalisesta taloudesta tulevassa EU-komissiossa vastaava Günther Oettinger kieltäytyy pyytämästä anteeksi suustaan lennähtäneitä sammakoita.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/10/03/eu-komiss...
*
EU-komissaari varoittaa Puolaa: Uusi medialaki voi viedä äänioikeuden EU:n huippukokouksessa
Puolan parlamentti hyväksyi keskiviikkona lain, jonka mukaan hallitus nimittää suoraan yleisradioyhtiöiden johtajat.
YLE 3.1.2016: https://yle.fi/uutiset/3-8567983
*
Kiinalaisia, vallooneja ja homoja tölvinyt komissaari pyysi anteeksi: "Sanani saattoivat loukata"
Günther Oettinger luonnehti puheessaan kiinalaisia "vinosilmiksi". Julkisuuden paine johti anteeksipyyntöön.
Yle maailmalla: Bryssel
3.11.2016 klo 13.52 https://yle.fi/uutiset/3-9270282
*
Budjettikomissaari: Euroopan unioni on hengenvaarassa
Günther Oettingerin mukaan Saksa ei ole osoittanut tarpeeksi kiinnostusta EU:ta kohtaan.
Euroopan unioni
5.9.2018 klo 10.38 https://yle.fi/uutiset/3-10387277
*
Tässä siis näkyvin profiilinmuodostelma, minkä YLE on kansakunnallemme välittänyt EU-komissaari Öettinreristä.
*
Näyttäisi olevan ehkä linjassa ”tärkeimmän arvoyhteisömme” yleiskuvan kanssa?

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Eurooppaministeri Tuppurainen totesi Demokraatti-lehdessä 13.6.2019, mm.:

"Suomella on kunnianhimoinen tavoite saada EU:n RAHOITUSKEHYSNEUVOTTELUT omalla puheenjohtajuuskaudella valmiiksi. Toki Suomi ei asiasta päätä, mutta sen tehtävä on luoda edellytyksiä päätöksenteolle.

Tuppurainen tietää, että taivaalla on tummia pilviä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, puolalainen Donald Tusk päättää itsenäisesti, milloin hän ottaa asian hoidettavakseen, jos edes ottaa. On mahdollista, ettei budjettia käsitellä loppuun Suomen kaudella, vaikka jossain vaiheessa spekuloitiin jo sen valmistuvan ennen Suomen kautta.

– On tullut huolestuttavia viestejä, Tuppurainen sanoo.

– Tässä pitäisi ihan lähiaikoina saada asiaan selvyyttä. Alkuviikosta Luxemburgissa koetan kartoittaa yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaiden kantaa. Olen täysin valmis hoitamaan tämän Suomen kaudella, hän jatkaa.

Mikäli rahoituskehyksestä ei saada päätettyä, esimerkiksi EU:n monet ohjelmat viivästyvät.

Puolassa on tulossa syksyllä parlamenttivaalit ja keväällä presidentinvaalit, millä voi olla vaikutuksensa Tuskin toimintaan. Sitä paitsi joulukuun alusta Eurooppa-neuvoston johdossa on jo eri henkilö, kun EU:n huippuvirat on täytetty uudelleen.

Suomen puheenjohtajuuskauden jälkeen EU:ta johtaa Kroatia. Yksi arvio on, että jotkut maat voisivat viivyttää EU:n budjettipäätöstä Kroatian kauteen, koska Kroatian arvelleen paljon koheesiorahoja saavana maana ajaman myös muiden aluekehitysrahaa runsaasti nostavien maiden etuja.

Tähän Tuppurainen huomauttaa, että nykyinen puheenjohtajamaa Romania on jo huolehtinut rahoituskehyksessä näiden maiden eduista."

Lue koko haastattelu: https://demokraatti.fi/eun-rahoituskehysneuvottelu...

*

Ilmeisen kokemusperäisesti edellä siis todetaan, että Balkanilla olevat uudet EU-maat pyrkivät maksimoimaan rahoituskehyksen puitteissa omat ja viiteryhmänsä saamiset.

Puheenjohtajatripla onkin mielenkiintoinen:
nyt vielä viikon ajan Romania -
sitten Suomi ja sitten
Kroatia!

*

Toistan itseäni, mutta kuten yleisesti tunnetaan, Komissio kiirehtii ohjelmissaan (kuten YAN edellä blogissa siteeratussa viime ptk:ssaankin totesi ja tuki sitä) yhdistymisneuvotteluja tiukalla aikatalululla
Albanian ja Pohjois-Makedonian saamiseksi EU:n "perhepiiriin".

Sittenhän EU alkaakin entistä enemmän muistuttamaan Euroviisuja, joissa itäinen blokki vie kirsikat päältä. Kaksi maata lisää Balkan-blokkiin, joka taitaa pelata yhteen?

Miten tiivis on tämä Suomen "kokoonjuoksema" 1+16 ryhmä? Eli R17.
"Ryhmä 19"

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Eurooppaministeri lupaa Kalevalle 19.6.2019 antamassaan haastattelussa:

"Minun johdollani neuvotellaan, paljonko rahaa EU-budjetista saadaan" – eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tytti Tuppurainen aikoo puolustaa pohjoista henkeen ja vereen.
https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/minun-johdollan... (maksumuuri)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset