Veikko Huuska

Kenestä sairaan Leninin seuraaja Neuvosto-Venäjän johtoon? Spekulaatioita 1923

Kenestä sairaan Leninin seuraaja Neuvosto-Venäjän johtoon?

Ministeri Hackzellin raportti N:o 15 Moskova, 27.1.1923;    >                                                                                  

Herra J.H. Vennola, Suomen Ulkoasiainministeri. Helsinki

*

Johdanto

Suomen Ulkoministeriö avasi maaliskuun alussa 2018 verkkopalvelun, joka sisältää kaikki Suomen ulkomaanedustustojen raportit vuosilta 1918–1926.  Kaikkein mielenkiintoisimpien raporttien joukkoon kuuluu Moskovan asiainhoitajan Antti Hackzellin raportti ulkoministeri Vennolalle tammikuussa 1923.  Siinä Hackzell arvioi tuolloin jo varsin huonossa hapessa olleen V.I. Leninin seuraajaehdokkaita. 

Tähän raporttiin on jo ehditty toisaalla viitata, mutta koska raportin tekstiä ei ole ollut yleisesti saatavilla lienee paikallaan julkaista se tässä.

*

Raportti N:o 15/1923

”Toiveet Leninin paranemisesta ovat osoittautuneet turhiksi.  Äskettäin on Taurupa eräälle kertojalleni selittänyt, että Leninillä pahimpana rasituksena on pitkälle kehittynyt verisuonten kalkkeutuminen aivoissa ja että tämä sangen työläästi ja hitaasti on parannettavissa, ollen taudin seurauksena m.m. se, että hän ainoastaan verkalleen voi perehtyä johonkin asiaan ja aina korkeintaan yhteen asiaan kerrallaan. 

On luonnollista, ettei näin sairas mies voi suuria vaikuttaa valtion asiain hoitoon.  Mikäli sentään sangen varmalta taholta olen kuullut, ei näissä Taurupan sanoissa olisi ollut koko totuttaa.

sairaan tila on tosiasiallisesti melkoista huonompi.  Tautia voitaneen nyttemmin pitää progressiivisena paralyysinä, joka alkaa vaikuttaa aivoihin ja aiheuttaa, kuten tämän taudin kulku yleensä onkin, alussa ainoastaan tilapäistä mielenhäiriötä.  Leninillä on silloin tällöin lucida intervalla ja voi hän tällöin jopa julkisesti esiintyäkin, mutta tahtoo mielenhäiriötila yhä enemmän voittaa alaa.

Leninin ympärille muodostunut valokehä on sentään siksi vaikuttava ilmiö, että bolshevikit viimeiseen asti ovat pakoitetut käyttämään häntä asioissaan.  viime viikkoina on sanomalehdistössä näkynyt enemmän hänen kirjoituksiaan kuin ennen, mutta väitti minulle eräs hänen ajatus- ja kirjoitustapansa tarkka tuntija, ettei äskettäin Pravda-lehdessä julaistu hänen nimellään varustettu kirjoitus mitenkään saattanut olla hänen tekemänsä.

Kuva: Lenin 1923, viimeinen julkaistu kuva: https://fi.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin#/media/File:Lenin-last-photo.jpg

*

”Kysymys Leninin poisjoutumisen kautta vapautuneesta johtajanpaikasta odottaa yhä ratkaisuaan.  Kulissien takana väitetään tällä haavaa käytävän kiivasta taistelua vallasta ja ovat ensi sijalla pyrkivistä tätä nykyä huomattavimmat ja mahtavimmat Täytäntöönpanevan Keskuskomitean varapuheenjohtaja ja Moskovan Neuvoston puheenjohtaja Kamenev, ammattiliiton ylin johtaja Stalin sekä Täytäntöönpanevan Keskuskomitean jäsen ja toinen varapuheenjohtaja Taurupa.

Näistä hoitaa Kamenev nykyään Leninin tointa sekä on Taurupa myös osaksi suorittanut samoja tehtäviä.  Kiista kaipaa ratkaisua ja johtunee asian hidas edistyminen osittain siitä, etteivät nämä vallantavoittelijat yksikään omista riittäviä edellytyksiä.

Jos esim. käy vertaamaan Kamenevia Leniniin, ei hänessä löydä Leninin vakaumuksellista itsensäuhraavaisuutta ja kieltäytymistä kaikesta omanvoitonpyynnistä.  On julkinen salaisuus, että Moskovan enin suosittu ja suunnattomia tuloja tuottava pelipankki kuuluu kahdeksi kolmannesosaksi Kamenevin vaimolle Olga Davidovna Kamenevalle ja eräälle hänen ystävälleen taitelija Rasumnylle.

Tämä ja monet muut samanlaatuiset johtavaan asemaan pyrkivälle henkilölle tuiki sopimattomat keinotteluyritykset vähentävät Kamenevin arvoa. 

Stalin on idealistista tyyppiä oleva (käsin: entinen) ylioppilas, jolta puuttuu johtajalle välttämätön päättäväisyys.

Taurupa on perinyt esi-isiensä Ukrainan mustalaisten viekkauden ja julmuuden, mutta väitetään hänen kaikissa toimissaan samalla olevan sangen varovaisen.  Toistaiseksi ei yksikään näistä nauti niin suurta auktoriteettia, että heidän tahtoaan voitaisiin pitää määräävänä, kulkeepa kertomuksia siitäkin, että he yrittäessään esiintyä hiukan enemmän määräävästi ovat itsekukin viime aikaisissa kokouksissa tulleet ankaran arvostelun alaisiksi ja kärsineet tappioita.

*

”Ehkä herättää huomiota, etten valtaanpyrkijöitten joukossa maininnut Trotskyn nimeä. 

Ei ole kiellettävissä etteikö Trotsky ainakin ulkonaisesti ole joutunut viime aikoina enemmän syrjään.  Vuosi sitten  oli hänen nimensä vielä kaikkien huulilla.  Hänhän oli tyhjästä luonut armeijan, jota väitettiin jopa Europan mahtavimmaksikin, hän oli tähän armeijaan saanut mallikelpoisen kurin, hän oli myös jälleen elvyttänyt sotateollisuuden.  Hänellähän jos kenellä piti olla edellytyksiä mennä pitkälle. 

Äskettäin eräälle Sovjetin johtomiehiä hyvin tuntevalle henkilölle lausuessani ihmettelyni Trotskyn syrjässäpysymisen johdosta, selitti tämä pitävänsä asiaa melkein luonnollisena.  Trotskyhan oli ennen nykyistä tointaan ennättänyt olla sekä ulkoasiain- että elintarveasiainkansankomissaarina sekä oli hän ollut pakoitettu jättämään kummatkin nämä toimet kun ei ollut voinut saada niissä järjestystä ja systeemiä aikaan. 

Trotsky ei, mikäli kertojani väitti, suinkaan ole se erinomainen käytännön mies, joksi bolshevikit niin mielellään tahtovat hänet luettavaksi, vaan on hän koko lahjakas riitakirjoitusten tekijä eikä juuri sanottavasti muuta.  Se että armeija hänen käsissään saatiin pystyyn ei ole hänen ansiotaan vaan sen venäläisen upseeriaineksen, joka on joutunut armeijan johtoon.  Ehkä en olisi tullut panneeksi niin suurta merkitystä tälle puheelle, ellen aseidenriisumiskonferenssin aikana olisi tullut kosketuksiin nykyisen yleisesikunnan kanssa, jonka johtavat henkilöt sekä käytännölliseen kykyyn että tarmoon nähden konferenssin osanottajiin tekivät sangen syvän vaikutuksen.

*

Neuvosto-Venäjän budjetti vuodelle 1923

”Kuten useissa edellisissä raporteissani olen maininnut, pidän budjettikysymystä bolshevikkivaltion keskeisimpänä kysymyksenä.  Riippuuhan heidän valtansa pysyväisyys siitä, voivatko he saada budjettinsa kuntoon, saada kokoon jatkuvasti varoja ylläpitääkseen suunnatonta sotalaitostaan, suuria varoja kysyviä rautateitään, propagandaansa, virkakoneistoaan y.m. 

Olen jo kahdessa eri raportissa puhunut Sovjetin laskelmista lokakuun 1 p:nä alkanutta nyt kuluvaa budjettivuotta varten.  Nämä seikat tuotiin esiin osittain Yleisvenäläisen Täytäntöönpanevan Komitean syysistunnossa, osittain finanssialalla toimivien henkilöitten yleisessä neuvottelukokouksessa, tullen jotkut kysymykset sitä paitsi pohdituiksi sanomalehdistössäkin. 

Vaikka budjetin olisi pitänyt olla valmis jo lokakuun 1 p:ksi, en ollut tilaisuudessa kuten sanotuissa raporteissakin mainitsin, sitä toistaiseksi lopullisessa muodossa käsiini saamana.  Minun täytyy edelleen ilmoittaa, ettei minulla vieläkään ole budjettia, ja pyydän tässä yhteydessä kertoa sen mielenkiintoisen ja, kuten varmaan uskon, toistaiseksi vallan uuden tiedon, että raha-asiainkansankomissaari Sokolnikov neljä päivää sitten suorastaan on kieltänyt tätä budjettia edes valmistamasta.  Syytä tähän kieltoon ei luonnollisesti ole vaikea arvata: se on yksinkertaisesti se, että tämä budjetti onkin mahdoton valmistaa, ettei olekaan mitään edellytyksiä millään tavalla saada tuloja ja menoja käymään yhteen.

*

”Kuten jo aiemmin ilmoitin, oli menot katsottu voitavan asettaa 900 miljoonaan, korkeintaan yhteen miljardiin kultaruplaan.

Kun nyt tulopuolta on valmistettu ja siihen otettu sangen optimistisesti kaikki se, mikä suinkin voidaan, on tultu lähelle puolta menomäärästä.  Jos sitten vielä on laskettu pois ne välttämättömät menot, jotka johtuvat verojen kannosta, ja veroesineitten, kuten viljan, kuljetuksesta, mitkä menot tekevät noin 150 miljoonaa, on valtion tulot voitu laskea korkeintaan 350 miljoonaksi. 

Tätä surkeutta ei ole tahdottu koko maailmalle näyttää, vaan on pidetty viisaampana salata koko budjetti.  Koko finanssikomissariaatti on hermostunut ja riitainen, vaivaten tämä tilanne suuresti myöskin itse Sokolnikovia, joka tähän asti aina on esiintynyt toiveita täynnä.

*

”Huomattavana syynä siihen, ettei budjetin tulopuolta ole katsottu voitavan rohkeammin laatia, on se, että nyt jo näyttäytyy selvään, etteivät trustit, sekayhtiöt eivätkä yksityiset läheskään pysty suorittamaan niitä suuria kultaruplissa maksettaviksi määrättyjä veroja ja rasituksia, joita näitten päälle oli suunniteltu pantavaksi.  Tämä on jo ulkonaisesti Moskovassakin huomattava ilmiö, sillä liike liikkeen perästä sulkee ovensa, ja kun sattuu omistajain kanssa puheisiin, niin voi helposti havaita, että veronpanija on ampunut sangen korkealle yli maalin.

*

”Finanssikomissariaatti ei tahdo myöntää, että ainoa jäljelläoleva tie on jatkuvan emissionin vähitellen turmioon suistava alamäki.  Se koetti äskettäin järjestää sisämaista lainaa, Venäjällä ennen tavallisten valtion voitto-obligaatioiden muodossa.  Sanomalehdistössä tosin kerrotaan tämän lainan merkinnän sujuvan loistavasti, mutta tapasin joku aika sitten erään palkannauttijan, joka suureksi surukseen palkkaansa vastaan osaksi oli saanut näitä voitto-obligaatsioneja ja kertoi hän minulle ainakin kymmenennen osan kaikista palkoista maksettavan tällaisilla.

Budjetista puhuttaessa voidaan sanoa, että Venäjän on mahdollista tulla toimeen pienemmälläkin budjetilla, esim. 500 miljoonalla kultaruplalla, joka rahanarvon niin huimasti alettua nykyään täällä on melkoinen summa.  Kun vielä ottaa huomioon, että monet menot jo ovat niin vähäpätöisiä, ettei niillä kumminkaan mitään todellista saada aikaan, niin voisihan ne tykkänään lakkauttaa ja ylläpitää ainoastaan kaikkein välttämättömintä valtion koneistoa.  Ja edelleen: eihän mikään myöskään estäisi vähentämästä armeijaa esim. puoleen siitä, mitä nyt on suunniteltu, nimittäin 600.000 miehestä alas aina 300.000 mieheen.

Tämä saattaa tuntua mahdolliselta, mutta salaisuus onkin siinä, että se ei ole mahdollista.

*

”Ja se ei ole mahdollista siitä syystä, että se tietäisi nyt juuri suurella vaivalla kokoonhaalitun suunnattoman Venäjän valtakunnan uutta luhistumista ja häviötä.  Venäjää ei nykyisen tilanteen vallitessa mitenkään voida pitää koossa 300.000 miehellä. 

sitä uhkaa kymmenet vaarat Aasiassa, monilukuiset selkkaukset sen Europan puoleisilla rajoilla ja ennenkaikkea yleisessä tyytymättömyydessä piilevä vaara, ja on sen joka hetki oltava valmiina asevoimalla selvittämään vaikeudet.

Mutta sitä paitsi täytyy sen käyttää sotavoimiaan tavalliseen rajavartiointipalvelukseen, eikä tarvitse sanottavasti tuntea rajavartioinnin tekniikkaa voidakseen arvostella mitä miesmääriä suunnattoman pitkät Venäjän valtakunnan rajat tässä suhteessa nielevät.

*

”Budjettia ei siis voida supistaa alle vissin määrän, panematta alttiiksi Venäjän olemassaoloa.  Tämä totuus alkaa vähitellen selvitä yhä laajemmille bolshevikkipiireille.

*

”Luulisi Sovjetin näin ollen mahdollisimman tiukkaan pitävän kiinni vielä jäljellä olevista kulta-, jalokivi- y.m. varastoista ja lopettavan kaiken rahojenkäytön, joka ei suoraan koske valtiota.  Näistä seikoista viime aikoina saamani tiedot viittaavat sensijaan vallan päinvastaiseen suuntaan.

On jälleen havaittavissa suuria menoja etenkin kommunistisen liikkeen kehittämiseksi Saksassa, sekä on kommunistinen internatsionaali yleisen tilanteen Euroopassa käytyä erävarmemmaksi, jälleen saanut käytettäväkseen enemmän varoja kuin sille tämän vuoden budjetissa on suunniteltu, olematta minulla sentään näistä menoeristä toistaiseksi numeroita, tiedän nämä seikat sen kautta, että eräät niin sanoakseni isänmaalliset kommunistit täällä ovat olleet sangen tyytymättömiä näistä alkujaan ei edellytetyistä menoista.

*

”Puhdasveriset kommunistit, jotka muodostavat kommunistisen internatsionaalin johdon, mutta jotka yhä enemmän alkavat muodostaa oman, Venäjän asioissa toimivien kommunistien suuresta joukosta eroavan pienen kulmakuntansa, ovat luonnollisesti löytävinään kaikkien uhkaavien vaikeuksien ratkaisun siinä kommunismin voittokulussa, joka ennen pitkää tulee alkamaan Keski-Euroopassa seurauksena Ruhrin tapahtumista ja muusta sortopolitiikasta.  Se pessimismi, jota ilmeisesti jo oli havaittavissa 3:nnen internatsionaalin 4:nnessä kongressissa täällä, tuntuu osaksi heidän mielistään haihtuneen ja näyttää tulevaisuus heistä valoisalta.

Täällä Venäjällä heillä on enään vähän tai ei mitään tekemistä.  Sensijaan houkuttelevat heitä suuret mahdollisuudet kehittyneissä teollisuusmaissa.

*

”On luonnollista, että täällä aina kevättalvella ilmaantuvat huhut sodan vaaroista ovat saaneet lisävirikettä tapahtumista Saksassa, ja on jo sanomalehdistössäkin näkynyt melko uhkaavia kirjoituksia.

Varma vakaumukseni on sentään, ettei Venäjä ryhdy minkäänlaiseen sotaan, jolleivat olot sen naapurimaissa suoraan provoseeraa sitä tähän. 

Mutta jos sen ulkopuolella leimahtaa kansalaissota, jossa kommunistinen aines joutuu yhdelle puolelle, on enemmän kuin puoli mahdollisuutta, että Venäjä empimättä sotkeutuu peliin. 

Taistelu järjestynyttä yhteiskuntaa vastaan on sille ylivoimaista, mutta onnettomuuksien kahtiarepimän valtakunnan asioihin sekaantumien tarjoaa sille melko paljon sellaisen voiton mahdollisuutta, joka kotona tuntuvasti pitkittäisi ja lujittaisi Sovjetin valtaa.

Pyydän tukeena mielipiteelleni siitä että Sovjet ei saata katsoa sotalaitoksensa olevan siinä kunnossa kuin sen pitäisi olla, mainita, että valtion tulojen niukkuuden tähden nyt jo on täytynyt maksaa joukko-osastoille pienempiä määrärahoja kuin niille olisi tuleva.  ei ole vaikea laskea, mihin tämä johtaa, jos suhde vieläkin huononee.  On vanha totuus, etteivät vallankumouksia tee nälkäiset joukot, vaan kylläiset, joilta ruoka yhtäkkiä ruvetaan vähentämään.  Ja oli miten hyvänsä, niin eivät Sovjetin (käsin: sota-)joukot ole kärsineet viime vuotena ruuan puutetta.

*

”En saata olla tässä mainitsematta eräästä viime päivinä sattuneesta tapahtumasta, joka on omiaan taas todistamaan Sovjetin diplomaattien oveluutta ja kykyä käyttää hyväkseen toisten voimaa omien tarkoitusperiensä saavuttamiseksi.

On nim. myönnetty eräälle Yhdysvaltain valtion kannattamalle erään Sinclair´in finanssijärjestölle suuret konsessionit Pohjois-Sahalinilla löytyviin arvaamattoman rikkaisin naftalähteisiin.

Kuten tiedämme, on Pohjois-Sahalin toistaiseksi Japanin miehittämä.  Näitten naftalähteiden hallitseminen helpottaisi tuntuvasti Yhdysvaltain asemaa sen pyrkiessä valta-asemaan Tyynellä merellä ja on luonnollista, että Yhdysvallat tulevat tekemään voitavansa päästäkseen sekä isänniksi naftalähteille että kiiruhtaakseen Pohjois-Sahalinin palauttamista Venäjälle.

A.Hackzell

(nimikirjoitus käsin)

Moskovassa tammikuun 27 päivänä 1923.

(Raportti päättyy)

*

Selityksiä:

Antti Hackzell (1881-1946) Hackzell nimitettiin Suomen asiainhoitajaksi Moskovaan 1922. Samalla hänestä tuli ministeri ja täysivaltainen lähettiläs. Suomen ja Neuvostoliiton suhteet olivat Hackzellin vuoteen 1927 saakka kestäneellä toimikaudella vaikeat ja molemmat osapuolet suhtautuivat toisiinsa epäluuloisesti. Suhteita rasittivat jo ennestään vuosina 1918–1922 käydyt heimosodat ja helmikuussa 1922 sattunut ns. läskikapina Wikipedia: https://fi.wikipedia.org/wiki/Antti_Hackzell

*

Lenin: Vladimir Iljits Lenin (alk. Uljanov), 1870-1924, Neuvosto-Venäjän ensimmäinen päämies, Venäjän Kansankomissarien neuvoston puheenjohtaja. https://fi.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin  Leninin kuolema suomenkielisen Wikipedian selostamana: 

Leninin kuolema; ”Toukokuussa 1922 Lenin sai ensimmäisen sydänkohtauksensa, joulukuun kohtauksen jälkeen hän jätti aktiivipolitiikan. Toukokuussa 1923 Lenin siirtyi lääkärin neuvojen mukaan huvilalle Gorkiinlähellä Moskovaa. Kremlissä hän kävi vain muutaman kerran ennen kuolemaansa tammikuussa 1924. Kuolinsyynä oli ilmeisesti aivoverisuonten kovettuma, ateroskleroosi, ja osasyynä siihen oli hänen niskassaan säilynyt Kaplanin luoti.

Testamentissaan” Lenin kritisoi kaikkia keskuskomitean johtohenkilöitä, mutta sitä ei luettu puoluekokouksessa. Stalin sai pitää vuonna 1922 myönnetyn pääsihteerin paikkansa ja selvisi voittajana väittelyissä ja valtataistelussa. …

Lenin epäili vuonna 1924 Stalinin kyvykkyyttä johtajana. Hän piti Stalinia liian karkeana johtamaan kommunistista puoluetta.”

*

Taurupa: Täytäntöönpanevan Keskuskomitean jäsen ja toinen varapuheenjohtaja M. Taurupa. https://newspaperarchive.com/kingston-gleaner-feb-28-1924-p-1/

*

Kamenev: Lev Kamenev (1886-1936 teloitettiin) https://fi.wikipedia.org/wiki/Lev_Kamenev & https://fi.wikipedia.org/wiki/Lev_Kamenev#/media/File:Kamenev.lenin.jpg

*

Stalin: Josif Stalin 1878-1953 https://fi.wikipedia.org/wiki/Josif_Stalin

*

Trotski: Lev Trotski 1879-1940 https://fi.wikipedia.org/wiki/Lev_Trotski

*

Konsessioni: Konsessio; Toimilupa, perustamislupa, https://fi.wiktionary.org/wiki/konsessio

*

Suomen ulkomaanedustustojen historialliset arkistot verkkoon

Ulkoministeriö avasi äskettäin verkkopalvelun, joka sisältää kaikki Suomen ulkomaanedustustojen raportit vuosilta 1918–1926. Verkkopalvelu avattiin Kansainvälisenä avoimen datan päivänä 3.3.2018.

Arkistojen verkkojulkaisu on osa ulkoministeriön satavuotisjuhlaohjelmaa. Ulkoministeriö perustettiin 28.6.1918. Suomen ulkomaanedustustojen toiminta alkoi jo ennen ministeriön perustamista.

Verkkopalvelun ensimmäiset raportit ovat Lontoosta tammikuulta 1918. Tuolloin Suomella ei ollut edes virallista edustustoa saati diplomaattisuhteita Iso-Britannian kanssa. Vuonna 1918 raportteja tuli myös Kööpenhaminasta, Tukholmasta, Oslosta ja Berliinistä. Vuoteen 1926 mennessä Suomen edustustoverkko laajeni noin kymmenellä lähetystöllä. Näiden kaikkien raportit ovat luettavissa verkkopalvelussa.

Raporttien ja digitoitujen sivujen määrä vaihtelee edustustoittain paljon. Esimerkiksi vuonna 1918 Lontoo tuotti lähes 1 000 sivua materiaalia, Berliini 500 ja Tukholma alle 10. Materiaalia verkkopalvelussa on kaikkiaan 36 800 sivua.

Nyt julkaistu digitoitu aines sisältää edustustojen viralliset raportit. Niiden lisäksi edustustot tuottivat Helsinkiin tietoa kirjeillä, sähkösanomilla ja ”hyvä veli -kirjeillä”. Näitä aineistoja verkkopalvelu ei sisällä.

Linkki UM:n sivuille: http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=372598&contentlan=1&culture=fi-FI

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Moskovan asiainhoitajan Antti Hackzellin keskeisiin lähteisiin kuulunut, ja hänen yksi ehdokkaansa Leninin seuraajaksi,

Aleksander Dmitrijevits TSURUPA (huomaa sukunimen muoto), 1870 - 1928, oli Leninin ikätoveri ja pitkän linjan bolshevikki.
Ryhtyi vallankumouksen ammattilaiseksi jo 1890-luvulla, bolshevistisen puolueen jäsen vuodesta 1898 lähtien. Toimi Ufassa 1898-1901, tutustui tuolloin Leniniin ja Krupskajaan.

1901 Harkovissa, sitten Tulassa, useita vangitsemisia. Kolme vuotta karkotuksessa. Palasi Ufaan, jossa kumoustoimissa.

Lokakuussa 1917 kuului Sotilaalliseen vallankumouskomiteaan. Kansalaissodan aikana elintarveasiain kansankomissaari.

Vuoden 1921 lopulta Kansankomissaarien Neuvoston ja Työ- ja Puolustusneuvoston varapuheenjohtaja.
Myöhempinä vuosina Työläisten ja Talonpoikain Inspektion kansankomissaari.
Valtion Suunnittelukomitean puheenjohtaja, kotimaan ja ulkomaankaupan kansankomissaari.
Lisäksi NKP(b):n Keskuskomitean jäsen.
Kuoli 1928.

Sellainen mies oli 1923 Stalinin ja Kamenevin ohella Hackzellin arvioissa vahva ehdokas Leninin seuraavaksi, itseasiassa vahvin. A.D. Tsurupa.
Kamenev kun näyttäytyi elitistisenä korruptaattorina ja Stalin emotionaalisena epäjohtajana.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Hackzell ilmeisesti tiesi nykyisin vähemmän esillä olevan seikan;

Jo vuonna 1919 Lenin määräsi Tsurupan huolehtimaan hänen terveydestään, "puolueomaisuutena" (as Party property).

Party property oli Leninin mielilauseita, jota hän tämän tämää toisteli.
Leninin melko varhainen vaalilause oli myös:
"There is not morality on politics, only purposefullness".

Politiikassa ei ole moraalia, siinä on vain tarkoituksenmukaisuuksia.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Vuonna 1923 Trotski kutsui Leniniä määreellä
"The moral capital of the State Machinery".

Valtiokoneen moraalinen keskus.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset